1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

ประกาศข่าว

 

PPAO CHANNEL

โครงการประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

picboss3

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

แบบขออนุญาตใช้ ศาลาประชาคม

แบบขออนุญาตใช้อาคารบึงราชนก

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

มุมกฎหมายน่ารู้ โดย ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 8 วช. ประธานชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

personal7

การรับโอนข้าราชการ ของ อบจ.พิษณุโลก และหน่วยงานอื่น

คู่มือประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5598-7718-20 ต่อ 306, 317หรือ 081-4727878 และ 089-5446966

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยโปรแกรม Online E-learning โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์

ppaobm 

banner3 ppao

ความพึงพอใจเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
Hide Main content block

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลฯ

  1. ข่าวทั้งหมด