1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
« »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

eNew August Series 2021

ประกาศข่าว

 

PPAO CHANNEL

หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

faq1faq2

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ

โครงการประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

egppitloklocal

boss2021 1

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

EIT 2021

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

web chanpalace

แบบขออนุญาตใช้ ศาลาประชาคม

แบบขออนุญาตใช้อาคารบึงราชนก

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

มุมกฎหมายน่ารู้ โดย ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 8 วช. ประธานชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

personal7

การรับโอนข้าราชการ ของ อบจ.พิษณุโลก และหน่วยงานอื่น

คู่มือประชาชน

help ppao5

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยโปรแกรม Online E-learning โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์

ppaobm 

banner3 ppao

ความพึงพอใจเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
Hide Main content block

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลฯ

  1. ข่าวทั้งหมด