นางสีไพร โกธรรม
ปลัดอบจ.พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


นางเวียงมาศ ธีระแนว
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก

นายอำนวย ตาวงค์
รองปลัดอบจ.พิษณุโลก


นางอรัญญา เนตรผสม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายวีรวัฒน์ ปานแสง
ผอ.กองกิจการสภาฯ

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ

นางสุวิมล เจริญพร
ผอ.กองคลัง


นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
ผอ.กองช่าง

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพิชิต ขอผล
รักษาราชการแทน ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายยศ ชาติรังสรรค์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่