กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 3019 บ้านหนองห้าง - บ้านหนองไผ่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (E 28/2560)