กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 36/2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์