กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาท ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 39/2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์