กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระ เชื่อมต่อตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (E 40/2560)