กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย อบจ.พล. 3007 บ้านบึงกอก - บ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 46/2560