กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งโสภา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 43/2560