ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล.3022 บ้านท่ามะขาม - บ้านสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล.3022 บ้านท่ามะขาม - บ้านสามเรือน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 85/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 21 ส.ค. 2563 - 26 ส.ค. 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 27 ส.ค. 2563
  • ราคากลาง: 10,406,007.78.- บาท