ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.หนองกุลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ต.หนองกุลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 96/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 1 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 11,193,791.37 บาท