ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)