ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2025 หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ เชื่อมต่อเขตติดต่อ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)