ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล ติดต่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยพิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล ติดต่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 101/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,050,046.49 บาท