ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก สายบ้านตระกูสามนาง หมู่ที่ 12 ต.วังพิกุล ถึงบ้านน้ำโค้งเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก สายบ้านตระกูสามนาง หมู่ที่ 12 ต.วังพิกุล ถึงบ้านน้ำโค้งเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 103/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 6,389,522.76 บาท