ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝกเส้นทางหมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้ ต.หนองพระเชื่อมต่อ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝกเส้นทางหมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้ ต.หนองพระเชื่อมต่อ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 105/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 6,090,255.81 บาท