ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ต.ชุมแสงสงคราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้างบึงคัต ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ต.ชุมแสงสงคราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้างบึงคัต ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 99/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 5,176,957.67 บาท