ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางประดา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านหัวเขาสมอคร้า หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ บ้านเนินมะขามทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางประดา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านหัวเขาสมอคร้า หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ บ้านเนินมะขามทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 98/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 8 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 10,032,056.35 บาท