ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2025 หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ เชื่อมต่อเขตติดต่อ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกทางหลวง 2025 หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ เชื่อมต่อเขตติดต่อ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 106/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 9 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 16 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 12,991,660.57 บาท