ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา ถึงหมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเย็น ต.นิคมพัฒนา ถึงหมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 108/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 15 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,351,930.91 บาท