ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาชักหวาย ถึง บ้านยมราช ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาชักหวาย ถึง บ้านยมราช ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 1074/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 15 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 1,857,583.36 บาท