ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่นนางงาม ถึง บ้านใหม่กรุงทอง ต.ท่านางงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแท่นนางงาม ถึง บ้านใหม่กรุงทอง ต.ท่านางงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 110/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 15 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 1,707,627.73 บาท