ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตีนโนน - หนองขาม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตีนโนน - หนองขาม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 111/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 15 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,112,465.83 บาท