ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านตะเภาทองฯ - หมู่ที่ 10 ต.ปลักแรด บ้านหัวขัว ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านตะเภาทองฯ - หมู่ที่ 10 ต.ปลักแรด บ้านหัวขัว ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 115/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 6,211,690.99 บาท