ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกร่าง ถึงบ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกร่าง ถึงบ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 114/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 7,278,577.44 บาท