สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สายออมสิงห์เหนือ หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. สายออมสิงห์เหนือ หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 120/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 22 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 28 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,872,924.55 บาท