ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.เชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน - หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ ต.บ่อโพธิ์ (สายห้วยปูน) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)