ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 บ้านน้อยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)