ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7-8 ต.นครป่าหมาก เชื่อมต่อ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7-8 ต.นครป่าหมาก เชื่อมต่อ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 1/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 9 ตุลาคม 2563- 19 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 20 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 973,930.44 บาท