ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย พล.ถ.65-0003 แยกทางหลวง 1143 บ้านตีนตก - หนองขาหย่าง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย พล.ถ.65-0003 แยกทางหลวง 1143 บ้านตีนตก - หนองขาหย่าง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 4/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 12 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,840,229.96 บาท