ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย พล.ถ. 65-003 แยกทางหลวง 1143 บ้านนาตาจูม - ห้วยน้ำเย็น ต.บ้างดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย พล.ถ. 65-003 แยกทางหลวง 1143 บ้านนาตาจูม - ห้วยน้ำเย็น ต.บ้างดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโล
  • เลขที่เอกสาร: 6/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 12 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,849,301.40 บาท