ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายจากสี่แยกหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ต.หนองกุลา เชื่อมต่อ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายจากสี่แยกหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ต.หนองกุลา เชื่อมต่อ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 7/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 12 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 4,008,810.54 บาท