ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองลวก - หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระยาก เชื่อมต่อ ถนนสายท่างามโป่งแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านแพะ ต.บ่อทอง อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 บ้านเนินสุวรรณ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองลวก - หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระยาก เชื่อมต่อ ถนนสายท่างามโป่งแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านแพะ ต.บ่อทอง อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 บ้านเนินสุวรรณ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 6/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 12 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 2,029,337.43 บาท