ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 1/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 21 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 30 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 800,000.- บาท