ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง จากหมู่ที่ 7 บ้านแก่งลาด ต.ห้วยเฮี้ย เชื่อมต่อบ้านห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง จากหมู่ที่ 7 บ้านแก่งลาด ต.ห้วยเฮี้ย เชื่อมต่อบ้านห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  • เลขที่เอกสาร: 10/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 21 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 30 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 2,054,935.85 บาท