ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 1- 0015 สาย อบจ.พล. 3013 บ้านบึงกระดาน - บ้านบึงถัง อำเภอเมืองพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)