ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 1-0032 สาย อบจ.พล. 4037 ทางหลวง 1248 ตอนนครไทย -นาเมือง (ตอนที่ 1) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 1-0032 สาย อบจ.พล. 4037 ทางหลวง 1248 ตอนนครไทย -นาเมือง (ตอนที่ 1) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
  • เลขที่เอกสาร: 13/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 24 พฤศจิกายน 2563 - 8 ธันวาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 9 ธันวาคม 2563
  • ราคากลาง: 10,135,695.46 บาท