ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผวิจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 1-0010 สาย อบจ.พล. 2008 บ้านบางระกำ - บ้านบางบ้า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผวิจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 1-0010 สาย อบจ.พล. 2008 บ้านบางระกำ - บ้านบางบ้า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 16/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 24 พฤศจิกายน 2563 - 8 ธันวาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 9 ธันวาคม 2563
  • ราคากลาง: 10,139,184.18 บาท