ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.พล. 3046 แยกทางหลวง 2013 - บ้านนครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.พล. 3046 แยกทางหลวง 2013 - บ้านนครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 28/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 11 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 12 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 9,523,796.24 บาท