ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านเขาหนองกบ ต.ดินทอง เชื่อมต่อ หมู่ 13 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านเขาหนองกบ ต.ดินทอง เชื่อมต่อ หมู่ 13 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 64/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 24 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 31 มีนาคม 2563
  • ราคากลาง: 6,017,140.41 บาท