ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.5 บ้านปากห้วย ต.ดอนทอง เชื่อมต่อ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.5 บ้านปากห้วย ต.ดอนทอง เชื่อมต่อ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 7/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 20 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 5 ม.ค. 61
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท