ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 8 ต.เนินมะปราง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 8 ต.เนินมะปราง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 21/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 28 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 15 ม.ค. 61
  • ราคากลาง: 2,500,000.- บาท