ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 23/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: -
  • ราคาแบบ/เอกสาร: -
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 15 ม.ค. 2561
  • ราคากลาง: -