ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)