ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 2 ต.บ้านป่า อ.เมือง เชื่อมต่อ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 2 ต.บ้านป่า อ.เมือง เชื่อมต่อ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 28/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 31 มกราคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 8 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท