ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 13 ต.บ้านกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 13 ต.บ้านกลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 27/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 31 มกราคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 8 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคากลาง: 1,500,000.- บาท