ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: -
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: -
  • ราคาแบบ/เอกสาร: -
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: -
  • ราคากลาง: 4,922,000.- บาท