ประกวดราคาซื้อชุดเจาะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อชุดเจาะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 2/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 13 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคากลาง: 650,000.- บาท