ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 11 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 11 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 30/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 2 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 ก.พ. 61
  • ราคากลาง: 800,000.- บาท