ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองกรับพวง ต.วังอิทก อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองกรับพวง ต.วังอิทก อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 32/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 2 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 14 ก.พ. 61
  • ราคากลาง: 2,800,000.- บาท