ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเฮี้ยเชื่อมต่อ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเฮี้ยเชื่อมต่อ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 37/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 13 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ก.พ. 61
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท